Cuối tháng 10/2014, khi cả nước biết ông đang điều trị bạo bệnh ở nước ngoài, cấp phó của ông cho biết ông vẫn điều hành công việc của Ban Nội chính Trung ương.

Phó Ban Nội chính TƯ Nguyễn Doãn Khánh khi đó khẳng định dù Trưởng Ban đang phải chữa bệnh dài ngày ở nước ngoài, mọi công việc ở Ban vẫn tiến hành bình thường, không có ảnh hưởng gì.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh